Marie Zélie beautiful dresses are returning soon!

Hello,

Marie Zélie celebrates the essence of every woman, weaving elegance into every design. Our dresses, celebrated for their blend of comfort and style, have been a testament to timeless beauty. And now, we’re preparing for a renewed journey.

Our Dream:
Marie Zélie was conceived with a vision: to inspire femininity and beauty with natural, comfortable dresses. As we transition into this new chapter, our mission is clear: to be a positive inspiration and set an example of good, beautiful, and true fashion. Beyond fashion, we embody grace, confidence, and a vision to make a cultural impact.

Our Achievements:
The voice of our community resonates. With over 220,000 orders, 420,000 items sold, and sales surpassing $17.4 million, our brand resonates. Our engagement on social platforms like Instagram and Facebook, coupled with our influencer partnerships, showcases the love and trust our customers have in us.

What’s Coming Up?
Behind the scenes, we’re gearing up for a fresh start. New designs, more choices, and an online store that caters to a global audience. Our rapid growth in Poland has set the stage, and now we’re eyeing the vast horizons of the US market.

Going Global:
With grand aspirations, we’re setting our sights on the US. With the mission to achieve a cultural impact on a global scale, winning the US market is a pivotal step. It’s not just about expanding our footprint; it’s about making Marie Zélie a household name in the world of fashion.

Here’s Our Plan:

  • Fundraising: Gathering the resources to fuel our dream.
  • Acquisition: Bringing Marie Zélie under Rosa Fortis, Inc. to ensure continuity and growth.
  • Relaunch: A brand-new launch in Poland, followed by our global online store.
  • Growth: Establishing ourselves as the go-to brand for stylish, comfortable dresses.
  • Hello, USA!: Introducing Marie Zélie to the vast US market, targeting the global second-largest fashion market.

Be Part of Our Story:
Join us as we embark on a mission to redefine fashion. If you believe in our vision and see the potential of Marie Zélie, come join us. For investment opportunities and to be part of our growth story, fill out this short form:

Warm Regards,
Krzysztof Ziętarski
Founder & CEO
Marie Zélie + Rosa Fortis, Inc.

90,000

Facebook followers

7 years

operating as a brand

35,000

Instagram followers

420,000

products sold

220,000

orders fulfilled

6,000

products designed

60,000

customers

60 people

building the brand at peak

$17,400,000

in sales

LEGAL NOTE. Completion and submission of the above form does not constitute a subscription for shares, the purchase of shares, nor does it constitute an investment, or the assumption of any obligation by you. Completing and submitting the form does not constitute a promise to subscribe for shares or enter into a contract and does not obligate you to invest in Rosa Fortis, Inc. or commit you to enter into any contract or transfer any money to the Company in the future.

NOTA PRAWNA. Marie Zélie SA z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286 z kapitałem zakładowym w wysokości 141 792,00 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i nie ma na celu wywołania jakiejkolwiek czynności prawnej lub skutków prawnych. Materiał nie może być traktowany jako zaproszenie do negocjacji, dokonania jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

Materiał nie stanowi: oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny; oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.); rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców,; rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku; porady inwestycyjnej; porady prawnej ani podatkowej; wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego jakiejkolwiek osoby; usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W Materiale zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne. Spółka nie daje jednak gwarancji, że są one wyczerpujące, pełne, dokładne i oddają aktualny stan faktyczny. W Prezentacji/Materiale mogą być zawarte stwierdzenia dotyczące przyszłości i są one obciążone ryzykiem oraz mogą istotnie różnić się od realnych rezultatów planowanych działań i przedsięwzięć. W Materiale mogą się m.in. znajdować treści i informacje, które nie były poddane niezależnej weryfikacji, stąd mogą one podlegać zmianom i aktualizacji i mogą na chwilę publikacji Materiału nie być w pełni aktualne, pełne i mogą zawierać błędy. Spółka nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i dokonania zmian informacji, danych oraz doświadczeń w przypadku zmiany strategii, zamiarów i planów Spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z aktualnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.