Regulamin

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym Marie Zélie.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023 r.

Adres do korespondencji:

Marie Zélie SA
ul. Oliwska 28
84-208 Kielno
tel. +48 881 039 434
e-mail: pomoc@mariezelie.com

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedający / Administrator Danych – Marie Zélie S.A. z siedzibą ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 5842760286, REGON: 367266950, KRS: 0000677398, kapitał zakładowy 141 456,00 zł wpłacony w całości.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 4. Cena – wartość produktu brutto, bez kosztów dostawy.
 5. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą
 6. Klient – Kupujący lub Konsument albo też osoba, która potencjalnie rozważa zawarcie ze Sprzedającym Umowy kupna/sprzedaży lub zarejestrowania konta w Sklepie Sprzedającego, a także osoba, która używając swojej przeglądarki otwiera witrynę web, pod którą zarejestrowany jest Sklep Sprzedającego.
 7. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę fizyczną działalnością gospodarczą albo zawodową.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu. Zarejestrowanie konta stanowi zawarcie umowy prowadzenia konta w Sklepie Sprzedającego. 
 11. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: http://mariezelie.com za pośrednictwem, którego Kupujący może składać zamówienia.
 12. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 14. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:
  1. https://tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357) albo
  2. PayPal (Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier) albo
  3. płatności Shoplo (Blue Media S.A., REGON: 191781561, NIP: 5851351185, KRS: 0000320590, ul. Jana Jerzego Haffnera 6, 81-717 Sopot).

Za pośrednictwem wybranego Zewnętrznego Kanału Płatności, Kupujący dokonuje płatności.

15.  Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sprzedając, a zdarzenie to następuje z przyczyn przez Sprzedającego niezawinionych, tj. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, wichura, powódź, epidemia, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, akty cyberterroryzmu, ataki typu DDoS, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, które to zdarzenia wpłynęły ze względu na ich lokalizację, nasilenie lub czas występowania, na działalność Sprzedającego.

16. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.

17. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

18. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).

19. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.

20. Login – adres e-mail Użytkownika.

21. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

22. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

23. Showroom – sklep stacjonarny Sprzedającego znajdujący się w Gdańsku, ul. Noakowskiego 9, czynny w dni robocze w godzinach określonych przez Sprzedającego. 

24. Zamówienie – Umowa zawarta przez Klienta poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedającego określającego ilość i rodzaj zamówionych Produktów, rodzaj dostawy, sposób płatności. 

25. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.4. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).
 4. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie Umowy ze Sprzedającym. Po stronie Sprzedającego istnieje domniemanie, iż zawarta umowa jest prawnie wiążąca. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego wiadomości o braku skuteczności, nieważności bądź jakiejkolwiek innej okoliczności powodującej brak możliwość wykonania Umowy, Sprzedający zaniecha przetwarzania danych osobowych

§3. Oferowane towary/produkty

 1. W Sklepie można zakupić ubrania z wyselekcjonowanych materiałów, których skład prezentowany jest na stronie każdego produktu. Wszystkie ubrania są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 
 2. W Sklepie można także zakupić karty podarunkowe (bony) do Sklepu. Karty podarunkowe są dokumentami na okaziciela, z wyznaczoną datą ważności. 
 3. Karty podarunkowe realizuje się poprzez wpisanie zawartego na nich kodu, który uprawnia do uzyskania rabatu w kwocie ujawnionej na bonie. Bon może być wykorzystany wyłącznie podczas zakupów w Sklepie i jest bonem jednorazowego użytku. Powyższe oznacza, że wartość bonu może być wykorzystana w celu zakupu jednego lub większej ilości produktów, jednakże wyłącznie w ramach jednego zakupu dokonywanego w Sklepie. Niewykorzystana wartość bonu  przepada. 
 4. Bony podarunkowe można łączyć z promocjami i innym kodem rabatowym, jednak w tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny lub przez e-mail ze Sprzedającym. 
 5. Zakup karty podarunkowej nie rodzi po stronie Kupującego obowiązku podania danych innych niż dane Kupującego zbieranych i przetwarzanych przez Sprzedającego zgodnie z Polityką Prywatności
 6. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:
  1. zwięzły opis i informacja o miejscu uszycia;
  2. skład;
  3. liczba sztuk;
  4. wymiary;
  5. instrukcja prania, wymiana/zwrot, płatność.
 7. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub zmiany cen oferowanych towarów. Promocje, obniżki i rabaty nie dotyczą zakupu bonów podarunkowych. Klienci zapisani na newsletter będą informowani o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen. 
 8. Sprzedający umożliwia skorzystanie ze zniżek na podstawie okazania Karty Dużej Rodziny (KDR). Okazanie odbywa się poprzez przesłanie e-mailem skanu lub zdjęcia ważnej KDR wystawionej na imię i nazwisko Kupującego. Zniżka na podstawie okazania KDR naliczana jest po wykorzystaniu przez Kupującego kodu rabatowego “KDR” w procesie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega, że zamówienia złożone z wykorzystaniem kodu rabatowego “KDR” nie będą realizowane jeżeli przesłana KDR nie będzie ważna, nie będzie wystawiona na nazwisko Kupującego lub zamówienie ma zostać zrealizowane szybciej, niż do czasu rejestracji KDR przez Sprzedającego (do 3 dni roboczych). Zniżka z tytułu posiadania KDR nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami Sprzedającego, a wynikający z niej upust naliczany jest od cen regularnych. 

§4. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
  1. Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
  2. Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zamawiam”;
  3. Dodanie produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji – ostateczne potwierdzenie dostępności następuje  w momencie zaakceptowania zamówienia po zatwierdzeniu zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (pkt g poniżej). 
  4. Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony, gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;
  5. Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.
  6. Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Użyj”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;
  7. Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”;
  8. W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;
  9. Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru. Sprzedający może odmówić przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który w dacie składania zamówienia posiada co najmniej 3 złożonych i nieopłaconych zamówień. W takim przypadku Sprzedający wyśle Kupującemu e-mail informujący o odmowie realizacji zamówienia. Do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, Kupujący może anulować transakcję kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 881 039 434. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia anulacji.
 2. Podsumowanie zamówienia wyświetla:
  1. szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru);
  2. dane do wysyłki i adres dostawy;
  3. termin realizacji i planowany czas dostawy;
  4. wybraną metodę płatności;
  5. kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).
 3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.
 4. W przypadku nie zaksięgowania na rachunku Sprzedającego płatności za złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 
 5. W przypadku powtarzającego się składania zamówień, których Klient następnie nie opłaca w terminie, Sprzedający może anulować kolejne składane w ten sposób zamówienie (z opcją płatności przelewem tradycyjnym) przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 6. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na kwotę przekraczającą 5.000 zł brutto z opcją płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedający może kontaktować się z Kupującym mailowo lub telefonicznie, celem potwierdzenia takiego zamówienia, a w razie braku możliwości uzyskania takiego kontaktu, zamówienie anulować. 

§4a. Konto

 1. Założenie przez Kupującego Konta w Sklepie Sprzedającego jest dobrowolne i nie stanowi warunku złożenia zamówienia.
 2. Kupujący zakładając Konto zawiera ze Sprzedającym umowę prowadzenia konta w serwisie internetowym Sprzedającego. 
 3. Kupującemu na każdym etapie przysługuje prawo do rozwiązania umowy prowadzenia konta w serwisie i usunięcia danych związanych z prowadzeniem Konta, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności, co do przetwarzania danych osobowych.
 4. W systemie teleinformatycznym po założeniu Konta dostępna będzie historia oraz status składanych przez Kupującego Zamówień. Sprzedający nie będzie wykorzystywać historii składanych Zamówień do przedstawiania w sposób automatyzowany ofert dotyczących Produktów.

§5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są zgodnie z preferencją Kupującego: polski złoty (ZŁ), euro (EUR) albo dolar amerykański (USD) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej na karcie produktu, jako wolnej od kosztów dostawy, koszty dostawy wynoszą 0 zł/ 0 eur / 0 usd. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.
 2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego, na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź przez zastosowanie karty podarunkowej.
 3. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.
 4. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.
 5. Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności:
  1. zapłata za pomocą PayPal;
  2. zapłata za pomocą transferuj.pl/tpay – przelewem online, kartą płatniczą;
  3. zapłata tradycyjnym przelewem bankowym.
 1. Sprzedający zastrzega, iż czas realizacji zamówienia jest liczony od chwili potwierdzenia autoryzacji płatności.
 2. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, które doręczane są razem z zakupionym towarem.
 3. Kupujący może zgłosić w momencie dokonywania zakupu żądanie wystawienia faktury VAT podając jednocześnie dane do jej wystawienia. W takim wypadku Sprzedający wystawi fakturę i doręczy ją zamiast paragonu fiskalnego. 
 4. Kupujący będący podatnikiem VAT (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności, zobowiązany jest do podania danych do wystawienia faktury najpóźniej w momencie składania zamówienia. Sprzedający nie ma możliwości wystawienia faktury na rzecz podatników VAT w późniejszym terminie. 
 5. Nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu, Konsument może wystąpić do Sprzedającego o wystawienie faktury imiennej w miejsce otrzymanego wraz z zakupionym towarem paragonu fiskalnego. Wystawienie takiej faktury możliwe będzie po przekazaniu Sprzedającemu danych nabywcy oraz oryginału paragonu fiskalnego doręczonego Kupującemu. 
 6. Faktury przesyłane są elektronicznie, na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub w wersji papierowej, jeśli Klient zgłosi takie żądanie. 

§6. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.
 3. Zamówienia realizowane są przez centrum logistyczne w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Sklepu w zakładce Kontakt. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 2 dni roboczych.
 4. Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej albo za pomocą paczkomatów wedle wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia. Sprzedający na stronie internetowej Sklepu każdorazowo informuje o dostępnych metodach dostawy oraz firmach realizujących dostawy pod wskazany przez Kupującego adres lub do wskazanego przez niego punktu odbioru. Kupujący jest informowany o numerze listu lub paczki i może sprawdzić przewidywany termin doręczenia.
 5. Wybrana w trakcie składania zamówienia forma dostawy (do punktu odbioru, pod wskazany adres), jest dla Sprzedającego wiążąca i nie ma możliwości jej zmiany na późniejszym etapie. 
 6. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 7. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu, za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie. na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy, zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.
 8. Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości zmiany zamówionego rozmiaru lub modelu. Wymiana towaru na inny rozmiar lub model może być dokonana wyłącznie w ramach procedury zwrotu lub reklamacji opisanej poniżej. 
 9. Sprzedający nie przewiduje łączenia dwóch lub większej ilości zamówień do jednej przesyłki. 
 10. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku gdy Produkt posiada wady fizyczne Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 2. Reklamacje prosimy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:
  1. numer zamówienia;
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności ujawnienia wady);
  3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (np. wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy/ obniżenie ceny);
  4. jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego towaru, należy dołączyć reklamowany towar;
  5. jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru telefonu i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.
 3. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego, rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

§8. Odstąpienie od Umowy

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia. Formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać do Sprzedającego drogą elektroniczną korzystając z narzędzia znajdującego się tutaj.  Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może także złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w tym wydrukować  znajdujący się pod wskazanym adresem formularz, i przesłać je pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem. W takim przypadku za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu, uznaje się datę nadania przesyłki rejestrowanej. 
 3. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym (wraz z metkami, guzikami etc.) i nieuszkodzonym. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstępujący od Umowy pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy, gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż; Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta dokonujący zwrotu zobowiązany jest do takiego zapakowania towaru, aby uniknąć jego uszkodzenia w transporcie.  
 4. Konsument może skorzystać z dodatkowego prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez niego towaru (umowne prawo odstąpienia). W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez niego towaru, przyjmuje się, że wykonał on uprawnienie wynikające z ust. 2 powyżej. 
 5. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem zapłaconej kwoty do momentu otrzymania przez niego zwracanego przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta towaru.
 6. Kupujący wykonując prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może według własnego uznania, zamiast zwrotu zapłaconej kwoty w formie gotówki , zażądać wydania mu przez Sprzedającego bonu uprawniającego do dokonania zakupów w sklepie Marie Zelie na tą samą wartość. 
 7. Bon będzie wydawany elektronicznie na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 
 8. Bon będzie upoważniać do dokonania jednego lub większej ilości zakupów w sklepie Marie Zelie w terminie do jednego roku od momentu wydania bonu.
 9. Do upływu terminu ważności bonu, Kupujący ma prawo zażądać wymiany bonu na gotówkę. 
 10. W celu wymiany otrzymanego bonu na gotówkę, Kupujący powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: pomoc@mariezelie.com o treści jednoznacznie świadczącej o jego woli wymiany. Sprzedający dokona wymiany i zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w gotówce w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości z żądaniem.
 11. Bon będzie automatycznie dezaktywowany przez Sprzedającego w momencie otrzymania od Kupującego wiadomości z żądaniem wymiany.
 12. W przypadku wykonania przez Konsumenta umownego prawa odstąpienia opisanego w ust. 4 powyżej, Sprzedający dokonuje zwrotu środków wyłącznie na bon uprawniający do dokonania zakupów w sklepie Marie Zelie na tą samą wartość. Bon ten nie podlega wymianie na gotówkę. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 
 13. W przypadku gdy zamówienie, które podlega zwrotowi było opłacone przy wykorzystaniu bonu podarunkowego, zwrot środków następuje wyłącznie na bon podarunkowy. W przypadku gdy tylko część zwracanego zamówienia była opłacona bonem, zwrot środków na bon odbywa się w takim zakresie w jakim Kupujący opłacił zamówienie bonem. W pozostałym zakresie Sprzedający dokonuje zwrotu na zasadach ogólnych. 
 14. Konsumentowi ani Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, które przygotowane są według jego specyfikacji, w szczególności zostały uszyte według wymiarów podanych przez Konsumenta, a oferowanych przez Sprzedającego w do sprzedaży w zakładce  “Szycie miarowe”. 
 15. Wygodny zwrot Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy realizowanego na zasadach określonych powyżej, Sprzedający zapewnia Konsumentom prawo do odstąpienia od umowy z możliwością dokonania tzw. “wygodnego zwrotu”. Prawo to realizowane jest na takich samych zasadach i w takim samym terminie jak prawo do odstąpienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
  1. Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza, który przesyła drogą elektroniczną;
  2. Kupujący nadaje przesyłkę ze zwracanym towarem w jednym z punktów odbioru wyznaczonych przez Sprzedającego. Lista punktów odbioru znajduje się tutaj
  3. Kupujący nie ma obowiązku sporządzania i drukowania nalepki adresowej, a nadanie przesyłki odbywa się na zasadach opisanych przez firmę DHL (które znajdują się tutaj) lub Inpost (które znajdują się tutaj).
  4. Sprzedający potrąci z kwoty zwrotu dokonywanej na rzecz Kupującego koszt nadania przesyłki w wysokości 14 zł brutto, a tym samym dokonywany zwrot będzie pomniejszony o tą kwotę. 

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Marie Zélie S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Wszelkie szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności.

§10. Własność intelektualna

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu lub Sprzedającego.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.
 4. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
 6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje ponadto, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), z której także Konsument może korzystać.
 9. Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

Zał. 1: Polityka Prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania zamówienia w Sklepie (SSL). Nie wymagamy rejestracji i zakładania Kont w Sklepie. Możesz założyć Konto, by szybciej składać zamówienia oraz zapisać się na newsletter, by otrzymywać informacje o nowościach, produktach i ofertach Sklepu. 

 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz Polityką Prywatności. 
 • Wszystkie dane o Klientach traktowane są jako poufne. 
 • Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie towaru (dane dostawy) i kontakt z Tobą (telefon oraz adres mailowy).

Polityka Cookies

 1.  Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania ze Sklepu, które przechowywane są po stronie przeglądarki osoby odwiedzającej Sklep. Zawierające dane na temat korzystania użytkownika z tej strony. Do tych samych celów stosowana jest również przestrzeń nazywana pamięcią lokalną przeglądarki użytkownika i postanowienia dotyczące plików cookies odnoszą się również do powyżej wspomnianej. Zbieramy Cookies w trzech kategoriach, które szczegółowo charakteryzujemy poniżej.
 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Kupujących, dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Sklepu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Sklepu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików Cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Sklepie, z jakiej witryny trafił do Sklepu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Produkty w Sklepie etc. Korzystamy także z Sumome do tworzenia mapy kliknięć, mapy skrolowania (pokazując do którego momentu strony przewijają odwiedzający), paneli do udostępniania w social media czy też pop-up’y i sidebarów z informacjami o zniżkach/promocjach. Korzystamy także z integracji z kanałem social media Facebook, który pozwala wyświetlać reklamy Facebook osobom, które już raz odwiedziły nasz sklep. 
 3. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp do Cookies. Każda osoba przeglądająca Sklep może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików Cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
 4. Korzystając z witryny internetowej Sprzedającego bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookies, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Powyższe postanowienie dotyczy plików Cookies 1 oraz 2 kategorii.
 5. Zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie plików Cookies kategorii 3 następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe złożonej uprzednio przez Klienta. Zgoda na przetwarzanie Cookies kategorii 3 jest dobrowolna i może w każdej chwili zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Informujemy, że ograniczenia stosowania Cookies mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Sklepu dla Kupujących. Sprzedający nie zapewnia pełnej funkcjonalności, a także prawidłowości działania Sklepu w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie Cookies 1 oraz 2 kategorii.
 7. Cookies nie stanowią danych osobowych takich jak adres użytkownika, hasło, dane karty kredytowej a jedynie dane otrzymywane w sposób zautomatyzowany przez witrynę.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub rzetelność witryn internetowych osób trzecich.

9. Sprzedający zbiera pliki Cookies w 3 kategoriach: 

KategoriaNazwaPodstawa PrzetwarzaniaZarządzanieCel przetwarzania
Kat. pierwsza Wycofanie zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwość zapewnienia działania witryny Sklepu Sprzedającego.Cookies techniczneNiezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.AdministratorSą one niezbędne, aby Sklep Sprzedającego mógł działać prawidłowo. Używane są do utrzymywania sesji Klienta podczas odwiedzania witryny oraz logowania do Konta.Zapewniają odpowiednie wyświetlanie Sklepu Internetowego, dostosowują usługi od strony technicznej do wyborów Klienta.Służą do identyfikacji sesji http użytkownika. Są one powszechne we wszystkich aplikacjach internetowych w celu identyfikacji żądań użytkowników podczas sesji.Pozwalają one na identyfikację statusu nawigacji użytkownika w witrynie Sklepu Sprzedającego. Przechowują informacje o Koszyku, takie jak dane identyfikacyjne użytkownika związane z wyżej wymienionym Koszykiem.
Kat. drugaCookies analitycznePrawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Google Analytics – Podmiot TrzeciAdministrator – w pozostałym zakresieAdministrator mierzy w ten sposób ruch na stronie, bada efektywność działań a także ulepsza funkcjonowanie strony internetowej, a także zapobiega działaniom niepożądanym (np. ruchowi botów, zagrożenia użytkowników niepożądanymi treściami).Co do Google Analytics – umożliwiają monitorowanie witryny za pomocą narzędzia Google Analytics, które jest usługą świadczoną przez Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a więc poza obszarem EOG. Używane są w celu uzyskania informacji o dostępie użytkownika do witryny internetowej, np. do określenia liczby odwiedzin witryny przez Klienta, daty pierwszej i ostatniej wizyty, czasów trwania odwiedzin, wyszukiwarki, której Klient użył do uzyskania dostępu do witryny lub linku, który został użyty do przekierowania do witryny. Administrator nie ma wpływu na treść oraz techniczną zawartość tych plików, jest ona determinowana oraz przechowywana przez Google Inc. Dlatego Administrator zaleca zapoznanie się ze stroną prywatność Google Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Kat. trzeciaCookies marketingoweZgoda złożona przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Administrator oraz Podmioty TrzecieAdministrator używa ich do personalizowania reklam wyświetlanych w witrynie oraz w witrynach zewnętrznych, biorąc pod uwagę działania i preferencje Klienta w witrynie Sklepu Sprzedającego, dostosowywania treści przekazów reklamowych do preferencji Klientów.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 5.10.2021r. r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.